اخبار اصلی
Trending

بازدید آقای دکتر فرجی از سایت شهید فقیهی شرکت داروسازی سها

به گزارش روابط عمومی در تاریخ ۹۷/۱۲/۱جناب آقای دکتر فرجی مدیر عامل محترم سازمان تدارکات پزشکی و هیاًت همراه از سایت شهید فقیهی شرکت داروسازی سها بازدیدی به عمل آوردند.
در ابتدا در نشستی در دفتر مدیریت، آقای دکتر یوسفی مدیر عامل شرکت و معاونین ضمن خیر مقدم به ایشان و هیاًت همراهشان از حضور ایشان تقدیر نمودند. همچنین در این نشست آقای دکتر یوسفی توضیحاتی در ارتباط با تولیدات سایت، دستگاهها و وضعیت کنونی آنها ایراد فرمودند .پس از آن آقای دکتر میرزایی معاون بهره برداری شرکت درارتباط با تعداد پرسنل سایت ، تعدادو مقدار محصولات تولیدی، تعداد دستگاهها، وضعیت GMP مشکلات فرسودگی ساختمان موجود مطالب و نکاتی بیان نمودند و در ادامه آقای مهندس عبادی سرپرست فنی مهندسی توضیحاتی را در ارتباط با دستگاه پرکنی مایعات CVC که اخیراٌ در سایت نصب شده ایراد نمودند.
در ادامه جناب آقای دکتر فرجی مدیر عامل محترم سازمان ضمن تشکر و قدردانی از فعالیتها و اقدامات انجام شده توسط این شرکت، راهکارها و رهنمودهایی را جهت بهبود شرایط موجود تولید محصولات جدید ارائه فرمودند و از مدیر عامل و مدیران خواستار شدند ضمن بررسی شرایط در اسرع وقت گزارشاتی را به ایشان ارائه نمایند تا با توجه وضعیت موجود تصمیمات مناسبی اتخاذ گردد. همچنین پس ازآن ایشان به همراه هیاًت همراه از خطوط تولید و دستگاهها بازدید بعمل آوردند و از دستگاه جدید CVC با حضور ایشان بهره برداری بعمل آمد.

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + seventeen =